ค่านิยมหลัก (Core Value) :        1.ยึดมั่นคุณธรรม 2.มุ่งผลสำเร็จของงาน 3. มีความรับผิดชอบ 4.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
ระบบเอกสารราชการ
สถิติการใช้งาน

จำนวนเอกสารแยกตามปี

ปี พ.ศ.จำนวนเอกสาร
256216528
256121820
256022003
255920636
255819896
255721622
255634

ลดค่าใช้จ่ายแยกตามปี

ปี พ.ศ.จำนวนเงิน
2562228439.5
2561244314.75
25609486
25596239.25
255844853
255718029.25

15 ลำดับผู้ที่สร้างเอกสารมากที่สุด

รายชื่อจำนวนเอกสาร
นายภูมรินทร์ ทองแดง30432
นางเกษมณี โสภาณเวช11441
นายรัชต์วิภพ มีทรัพย์รุ่งโรจน์8230
ว่าที่ ร.ต.หญิงรัชนีกร แก้วอุดม7273
นางสาวสุตินทรณ์ อาชญาทา7088
นางสาวลลิตภัทรา พงษ์มาลี4087
นางอัญชลี มาจันทร์3972
นางสาวปริยากร พิมเงิน3915
นางสาวจิราภรณ์ ทองสุด3720
นางสาวผุสดี เถาว์คำ3290
นายปราการ ภิรมย์กิจ3062
นางเรไร กาฬบุตร2995
นางสาวอมรรัตน์ วะสุรีย์2846
นางสาวมลฤดี กาญจนวงษ์2575
นางสุภาพร กรแก้ว2568

15 ลำดับผู้ที่แนบเอกสารมากที่สุด

รายชื่อจำนวนเอกสาร
นางวรุณี ไชยกาล17210
นางสุกัญญา พิมพ์บุญมา2926
นางสาววรญา ทิพย์ธำรงทรัพย์2148
นางอัญชลี มาจันทร์1197
นางเรไร กาฬบุตร755
นางสาวมลฤดี กาญจนวงษ์427
ว่าที่ ร.ต.หญิงรัชนีกร แก้วอุดม363
นางสาวอมรรัตน์ วะสุรีย์344
นางทุติยาภรณ์ วีระกุล295
นางสาวดุจฤทัย สหพงษ์267
นางสาวจิราภรณ์ ทองสุด256
นางสาวพัชรินทร์ ศรีพล223
นางสาวศันสนีย์ จักร์มีพักตร์211
นางสาวปริยากร พิมเงิน147
นางสาวพูลพิศมัย ไพศาลธรรม112
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้