ค่านิยมหลัก (Core Value) :        1.ยึดมั่นคุณธรรม 2.มุ่งผลสำเร็จของงาน 3. มีความรับผิดชอบ 4.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
ระบบเอกสารราชการ
สถิติการใช้งาน

จำนวนเอกสารแยกตามปี

ปี พ.ศ.จำนวนเอกสาร
2563957
256221306
256121820
256022003
255920636
255819896
255721622
255634

ลดค่าใช้จ่ายแยกตามปี

ปี พ.ศ.จำนวนเงิน
25639158.25
2562286419
2561244314.75
25609486
25596239.25
255844853
255718029.25

15 ลำดับผู้ที่สร้างเอกสารมากที่สุด

รายชื่อจำนวนเอกสาร
นายภูมรินทร์ ทองแดง32051
นางเกษมณี โสภาณเวช11685
นายรัชต์วิภพ มีทรัพย์รุ่งโรจน์8557
ว่าที่ ร.ต.หญิงรัชนีกร แก้วอุดม7705
นางสาวสุตินทรณ์ อาชญาทา7234
นางสาวลลิตภัทรา พงษ์มาลี4187
นางสาวจิราภรณ์ ทองสุด4154
นางอัญชลี มาจันทร์4091
นางสาวปริยากร พิมเงิน4077
นางสาวผุสดี เถาว์คำ3290
นางเรไร กาฬบุตร3102
นายปราการ ภิรมย์กิจ3099
นางสาวอมรรัตน์ วะสุรีย์2966
นางสาววรญา ทิพย์ธำรงทรัพย์2816
นางสุภาพร กรแก้ว2688

15 ลำดับผู้ที่แนบเอกสารมากที่สุด

รายชื่อจำนวนเอกสาร
นางวรุณี ไชยกาล17379
นางสุกัญญา พิมพ์บุญมา2929
นางสาววรญา ทิพย์ธำรงทรัพย์2397
นางอัญชลี มาจันทร์1263
นายภูมรินทร์ ทองแดง1150
นางเรไร กาฬบุตร853
นางสาวมลฤดี กาญจนวงษ์431
ว่าที่ ร.ต.หญิงรัชนีกร แก้วอุดม363
นางสาวอมรรัตน์ วะสุรีย์360
นางทุติยาภรณ์ วีระกุล325
นางสาวดุจฤทัย สหพงษ์279
นางสาวจิราภรณ์ ทองสุด258
นางสาวพัชรินทร์ ศรีพล250
นางศันสนีย์ สืบสุข224
นางสาวปริยากร พิมเงิน159
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้