ค่านิยมหลัก (Core Value) :        1.ยึดมั่นคุณธรรม 2.มุ่งผลสำเร็จของงาน 3. มีความรับผิดชอบ 4.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
ระบบเอกสารราชการ
สถิติการใช้งาน

จำนวนเอกสารแยกตามปี

ปี พ.ศ.จำนวนเอกสาร
256119315
256022003
255920636
255819896
255721622
255634

ลดค่าใช้จ่ายแยกตามปี

ปี พ.ศ.จำนวนเงิน
2561189224.25
25609486
25596239.25
255844853
255718029.25

15 ลำดับผู้ที่สร้างเอกสารมากที่สุด

รายชื่อจำนวนเอกสาร
นายภูมรินทร์ ทองแดง24675
นางเกษมณี โสภาณเวช10631
นายรัชต์วิภพ มีทรัพย์รุ่งโรจน์7217
นางสาวสุตินทรณ์ อาชญาทา5936
ว่าที่ ร.ต.หญิงรัชนีกร แก้วอุดม5779
นางสาวลลิตภัทรา พงษ์มาลี3797
นางอัญชลี มาจันทร์3535
นางสาวปริยากร พิมเงิน3410
นางสาวผุสดี เถาว์คำ3290
นายปราการ ภิรมย์กิจ2956
นางเรไร กาฬบุตร2657
นางสาวจิราภรณ์ ทองสุด2416
นางสาวอมรรัตน์ วะสุรีย์2378
นางสาวมลฤดี กาญจนวงษ์2173
นางสุภาพร กรแก้ว2086

15 ลำดับผู้ที่แนบเอกสารมากที่สุด

รายชื่อจำนวนเอกสาร
นางวรุณี ไชยกาล13918
นางสุกัญญา พิมพ์บุญมา2300
นางสาววรญา ทิพย์ธำรงทรัพย์1383
นางอัญชลี มาจันทร์919
นางเรไร กาฬบุตร444
นางสาวมลฤดี กาญจนวงษ์410
ว่าที่ ร.ต.หญิงรัชนีกร แก้วอุดม363
นางสาวอมรรัตน์ วะสุรีย์276
นางสาวจิราภรณ์ ทองสุด243
นางสาวดุจฤทัย สหพงษ์206
นางสาวพัชรินทร์ ศรีพล173
นางสาวศันสนีย์ จักร์มีพักตร์155
นางสาวปริยากร พิมเงิน136
นางทุติยาภรณ์ วีระกุล127
นางสาวกมลชนก ทองหมื่น51
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้