ค่านิยมหลัก (Core Value) :        1.ยึดมั่นคุณธรรม 2.มุ่งผลสำเร็จของงาน 3. มีความรับผิดชอบ 4.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
ระบบเอกสารราชการ
สถิติการใช้งาน

จำนวนเอกสารแยกตามปี

ปี พ.ศ.จำนวนเอกสาร
25621476
256121820
256022003
255920636
255819896
255721622
255634

ลดค่าใช้จ่ายแยกตามปี

ปี พ.ศ.จำนวนเงิน
256219881.75
2561244273.5
25609486
25596239.25
255844853
255718029.25

15 ลำดับผู้ที่สร้างเอกสารมากที่สุด

รายชื่อจำนวนเอกสาร
นายภูมรินทร์ ทองแดง25816
นางเกษมณี โสภาณเวช10827
นายรัชต์วิภพ มีทรัพย์รุ่งโรจน์7404
นางสาวสุตินทรณ์ อาชญาทา6190
ว่าที่ ร.ต.หญิงรัชนีกร แก้วอุดม6149
นางสาวลลิตภัทรา พงษ์มาลี3814
นางอัญชลี มาจันทร์3637
นางสาวปริยากร พิมเงิน3562
นางสาวผุสดี เถาว์คำ3290
นายปราการ ภิรมย์กิจ2979
นางเรไร กาฬบุตร2739
นางสาวจิราภรณ์ ทองสุด2628
นางสาวอมรรัตน์ วะสุรีย์2469
นางสาวมลฤดี กาญจนวงษ์2297
นางสุภาพร กรแก้ว2204

15 ลำดับผู้ที่แนบเอกสารมากที่สุด

รายชื่อจำนวนเอกสาร
นางวรุณี ไชยกาล14609
นางสุกัญญา พิมพ์บุญมา2487
นางสาววรญา ทิพย์ธำรงทรัพย์1570
นางอัญชลี มาจันทร์988
นางเรไร กาฬบุตร518
นางสาวมลฤดี กาญจนวงษ์422
ว่าที่ ร.ต.หญิงรัชนีกร แก้วอุดม363
นางสาวอมรรัตน์ วะสุรีย์283
นางสาวจิราภรณ์ ทองสุด245
นางสาวดุจฤทัย สหพงษ์211
นางทุติยาภรณ์ วีระกุล187
นางสาวพัชรินทร์ ศรีพล178
นางสาวศันสนีย์ จักร์มีพักตร์161
นางสาวปริยากร พิมเงิน139
นางสาวกมลชนก ทองหมื่น65
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้