ค่านิยมหลัก (Core Value) :        1.ยึดมั่นคุณธรรม 2.มุ่งผลสำเร็จของงาน 3. มีความรับผิดชอบ 4.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
ระบบเอกสารราชการ
สถิติการใช้งาน

จำนวนเอกสารแยกตามปี

ปี พ.ศ.จำนวนเอกสาร
256218974
256121820
256022003
255920636
255819896
255721622
255634

ลดค่าใช้จ่ายแยกตามปี

ปี พ.ศ.จำนวนเงิน
2562258708.75
2561244314.75
25609486
25596239.25
255844853
255718029.25

15 ลำดับผู้ที่สร้างเอกสารมากที่สุด

รายชื่อจำนวนเอกสาร
นายภูมรินทร์ ทองแดง31046
นางเกษมณี โสภาณเวช11530
นายรัชต์วิภพ มีทรัพย์รุ่งโรจน์8336
ว่าที่ ร.ต.หญิงรัชนีกร แก้วอุดม7486
นางสาวสุตินทรณ์ อาชญาทา7154
นางสาวลลิตภัทรา พงษ์มาลี4170
นางอัญชลี มาจันทร์4031
นางสาวปริยากร พิมเงิน4020
นางสาวจิราภรณ์ ทองสุด3864
นางสาวผุสดี เถาว์คำ3290
นายปราการ ภิรมย์กิจ3077
นางเรไร กาฬบุตร3028
นางสาวอมรรัตน์ วะสุรีย์2921
นางสาววรญา ทิพย์ธำรงทรัพย์2661
นางสุภาพร กรแก้ว2619

15 ลำดับผู้ที่แนบเอกสารมากที่สุด

รายชื่อจำนวนเอกสาร
นางวรุณี ไชยกาล17350
นางสุกัญญา พิมพ์บุญมา2929
นางสาววรญา ทิพย์ธำรงทรัพย์2262
นางอัญชลี มาจันทร์1229
นางเรไร กาฬบุตร783
นายภูมรินทร์ ทองแดง471
นางสาวมลฤดี กาญจนวงษ์428
ว่าที่ ร.ต.หญิงรัชนีกร แก้วอุดม363
นางสาวอมรรัตน์ วะสุรีย์349
นางทุติยาภรณ์ วีระกุล318
นางสาวดุจฤทัย สหพงษ์274
นางสาวจิราภรณ์ ทองสุด258
นางสาวพัชรินทร์ ศรีพล235
นางศันสนีย์ สืบสุข213
นางสาวปริยากร พิมเงิน158
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้