ค่านิยมหลัก (Core Value) :        1.ยึดมั่นคุณธรรม 2.มุ่งผลสำเร็จของงาน 3. มีความรับผิดชอบ 4.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
ระบบเอกสารราชการ
สถิติการใช้งาน

จำนวนเอกสารแยกตามปี

ปี พ.ศ.จำนวนเอกสาร
25625310
256121820
256022003
255920636
255819896
255721622
255634

ลดค่าใช้จ่ายแยกตามปี

ปี พ.ศ.จำนวนเงิน
256266289.5
2561244305.75
25609486
25596239.25
255844853
255718029.25

15 ลำดับผู้ที่สร้างเอกสารมากที่สุด

รายชื่อจำนวนเอกสาร
นายภูมรินทร์ ทองแดง27005
นางเกษมณี โสภาณเวช11017
นายรัชต์วิภพ มีทรัพย์รุ่งโรจน์7637
ว่าที่ ร.ต.หญิงรัชนีกร แก้วอุดม6423
นางสาวสุตินทรณ์ อาชญาทา6404
นางสาวลลิตภัทรา พงษ์มาลี3857
นางอัญชลี มาจันทร์3720
นางสาวปริยากร พิมเงิน3670
นางสาวผุสดี เถาว์คำ3290
นายปราการ ภิรมย์กิจ3001
นางสาวจิราภรณ์ ทองสุด2865
นางเรไร กาฬบุตร2812
นางสาวอมรรัตน์ วะสุรีย์2547
นางสาวมลฤดี กาญจนวงษ์2407
นางสุภาพร กรแก้ว2353

15 ลำดับผู้ที่แนบเอกสารมากที่สุด

รายชื่อจำนวนเอกสาร
นางวรุณี ไชยกาล15205
นางสุกัญญา พิมพ์บุญมา2689
นางสาววรญา ทิพย์ธำรงทรัพย์1713
นางอัญชลี มาจันทร์1033
นางเรไร กาฬบุตร590
นางสาวมลฤดี กาญจนวงษ์422
ว่าที่ ร.ต.หญิงรัชนีกร แก้วอุดม363
นางสาวอมรรัตน์ วะสุรีย์289
นางสาวจิราภรณ์ ทองสุด247
นางสาวดุจฤทัย สหพงษ์239
นางทุติยาภรณ์ วีระกุล234
นางสาวพัชรินทร์ ศรีพล187
นางสาวศันสนีย์ จักร์มีพักตร์167
นางสาวปริยากร พิมเงิน141
นางสาวกมลชนก ทองหมื่น73
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้