ค่านิยมหลัก (Core Value) :        1.ยึดมั่นคุณธรรม 2.มุ่งผลสำเร็จของงาน 3. มีความรับผิดชอบ 4.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
ระบบเอกสารราชการ
สถิติการใช้งาน

จำนวนเอกสารแยกตามปี

ปี พ.ศ.จำนวนเอกสาร
25635202
256221306
256121820
256022003
255920636
255819896
255721622
255634

ลดค่าใช้จ่ายแยกตามปี

ปี พ.ศ.จำนวนเงิน
2563126465.75
2562286431
2561244314.75
25609486
25596239.25
255844853
255718029.25

15 ลำดับผู้ที่สร้างเอกสารมากที่สุด

รายชื่อจำนวนเอกสาร
นายภูมรินทร์ ทองแดง33357
นางเกษมณี โสภาณเวช11838
นายรัชต์วิภพ มีทรัพย์รุ่งโรจน์8846
ว่าที่ ร.ต.หญิงรัชนีกร แก้วอุดม7955
นางสาวสุตินทรณ์ อาชญาทา7371
นางสาวจิราภรณ์ ทองสุด4573
นางสาวลลิตภัทรา พงษ์มาลี4236
นางสาวปริยากร พิมเงิน4183
นางอัญชลี มาจันทร์4175
นางสาวผุสดี เถาว์คำ3290
นางเรไร กาฬบุตร3169
นายปราการ ภิรมย์กิจ3121
นางสาววรญา ทิพย์ธำรงทรัพย์3078
นางสาวอมรรัตน์ วะสุรีย์3057
นางสุภาพร กรแก้ว2793

15 ลำดับผู้ที่แนบเอกสารมากที่สุด

รายชื่อจำนวนเอกสาร
นางวรุณี ไชยกาล17473
นางสุกัญญา พิมพ์บุญมา2930
นางสาววรญา ทิพย์ธำรงทรัพย์2619
นายภูมรินทร์ ทองแดง1946
นางอัญชลี มาจันทร์1291
นางเรไร กาฬบุตร916
นางสาวมลฤดี กาญจนวงษ์431
นางสาวอมรรัตน์ วะสุรีย์368
ว่าที่ ร.ต.หญิงรัชนีกร แก้วอุดม363
นางทุติยาภรณ์ วีระกุล343
นางสาวดุจฤทัย สหพงษ์284
นางสาวพัชรินทร์ ศรีพล262
นางสาวจิราภรณ์ ทองสุด258
นางศันสนีย์ สืบสุข227
นางสาวปริยากร พิมเงิน160
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้