ค่านิยมหลัก (Core Value) :        1.ยึดมั่นคุณธรรม 2.มุ่งผลสำเร็จของงาน 3. มีความรับผิดชอบ 4.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
ระบบเอกสารราชการ
สถิติการใช้งาน

จำนวนเอกสารแยกตามปี

ปี พ.ศ.จำนวนเอกสาร
256212180
256121820
256022003
255920636
255819896
255721622
255634

ลดค่าใช้จ่ายแยกตามปี

ปี พ.ศ.จำนวนเงิน
2562193011
2561244305.75
25609486
25596239.25
255844853
255718029.25

15 ลำดับผู้ที่สร้างเอกสารมากที่สุด

รายชื่อจำนวนเอกสาร
นายภูมรินทร์ ทองแดง29174
นางเกษมณี โสภาณเวช11264
นายรัชต์วิภพ มีทรัพย์รุ่งโรจน์7994
ว่าที่ ร.ต.หญิงรัชนีกร แก้วอุดม6900
นางสาวสุตินทรณ์ อาชญาทา6826
นางสาวลลิตภัทรา พงษ์มาลี4022
นางอัญชลี มาจันทร์3911
นางสาวปริยากร พิมเงิน3810
นางสาวจิราภรณ์ ทองสุด3302
นางสาวผุสดี เถาว์คำ3290
นายปราการ ภิรมย์กิจ3036
นางเรไร กาฬบุตร2934
นางสาวอมรรัตน์ วะสุรีย์2686
นางสุภาพร กรแก้ว2505
นางสาวมลฤดี กาญจนวงษ์2465

15 ลำดับผู้ที่แนบเอกสารมากที่สุด

รายชื่อจำนวนเอกสาร
นางวรุณี ไชยกาล16504
นางสุกัญญา พิมพ์บุญมา2910
นางสาววรญา ทิพย์ธำรงทรัพย์2027
นางอัญชลี มาจันทร์1160
นางเรไร กาฬบุตร699
นางสาวมลฤดี กาญจนวงษ์423
ว่าที่ ร.ต.หญิงรัชนีกร แก้วอุดม363
นางสาวอมรรัตน์ วะสุรีย์332
นางทุติยาภรณ์ วีระกุล273
นางสาวดุจฤทัย สหพงษ์257
นางสาวจิราภรณ์ ทองสุด252
นางสาวพัชรินทร์ ศรีพล215
นางสาวศันสนีย์ จักร์มีพักตร์211
นางสาวปริยากร พิมเงิน145
นางสาวพูลพิศมัย ไพศาลธรรม108
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้